© 2024 M&T Bank and its affiliates and subsidiaries. All rights reserved.
Wilmington Trust is a registered service mark used in connection with various fiduciary and non-fiduciary services offered by certain subsidiaries of M&T Bank Corporation including, but not limited to, Manufacturers & Traders Trust Company (M&T Bank), Wilmington Trust Company (WTC) operating in Delaware only, Wilmington Trust, N.A. (WTNA), Wilmington Trust Investment Advisors, Inc. (WTIA), Wilmington Funds Management Corporation (WFMC), Wilmington Trust Asset Management, LLC (WTAM), and Wilmington Trust Investment Management, LLC (WTIM). Such services include trustee, custodial, agency, investment management, and other services. International corporate and institutional services are offered through M&T Bank Corporation’s international subsidiaries. Loans, credit cards, retail and business deposits, and other business and personal banking services and products are offered by M&T Bank. Member, FDIC. 
M&T Bank Corporation’s European subsidiaries (Wilmington Trust (UK) Limited, Wilmington Trust (London) Limited, Wilmington Trust SP Services (London) Limited, Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, Wilmington Trust SP Services (Frankfurt) GmbH and Wilmington Trust SAS) provide international corporate and institutional services.
WTIA, WFMC, WTAM, and WTIM are investment advisors registered with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Registration with the SEC does not imply any level of skill or training. Additional Information about WTIA, WFMC, WTAM, and WTIM is also available on the SEC's website at adviserinfo.sec.gov. 
Private Banking is the marketing name for an offering of M&T Bank deposit and loan products and services.
M&T Bank  Equal Housing Lender. Bank NMLS #381076. Member FDIC. 
Investment and Insurance Products   • Are NOT Deposits  • Are NOT FDIC Insured  • Are NOT Insured By Any Federal Government Agency  • Have NO Bank Guarantee  • May Go Down In Value  
Investing involves risks and you may incur a profit or a loss. Past performance cannot guarantee future results. This material is provided for informational purposes only and is not intended as an offer or solicitation for the sale of any security or service. It is not designed or intended to provide financial, tax, legal, accounting, or other professional advice since such advice always requires consideration of individual circumstances. There is no assurance that any investment, financial or estate planning strategy will be successful.

Wilmington Trust SP Services (Frankfurt) GmbH

Privacy Notice

Obs: texten nedan är en icke-auktoriserad översättning av den engelskspråkiga versionen och har enbart tagits fram i informationssyfte. Enbart den engelska versionen ska vara juridiskt bindande.

Wilmington Trust SP Services (Frankfurt) GmbH, som agerar enbart i egenskap av Säkerhetsagent

Senast uppdaterad: 2020-11-10

Detta Integritetsmeddelande (”Integritetsmeddelandet”) gäller Personuppgifter för en person som Wilmington Trust SP Services (Frankfurt) GmbH, enbart i egenskap av ”Säkerhetsagent” (dvs. som innehavare av säkerheter för särskilda tillgångar, såsom ett billån eller leasingfordringar för fordringsägarens räkning), erhåller från refinansieringspartner i syfte att tillhandahålla de Säkerhetsagentjänster som avses i detta Integritetsmeddelande.

Termerna ”Wilmington Trust”, ”vi,” ”oss” eller ”vår” i detta Integritetsmeddelande avser den enhet som anges i Avsnitt 8. Termerna ”Personuppgifter”, ”Behandling” och ”Personuppgiftsansvarig” definieras i Avsnitt 9. Detta Integritetsmeddelande beskriver kategorierna av och användningsområdena för Personuppgifter samt eventuella upplysningar och internationella överföringar i samband med Säkerhetsagenttjänsterna. Häri beskrivs också hur länge vi sparar Personuppgifter och vilka rättigheter individen har med avseende på gällande lag, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”, (EU) 2016/679). Därutöver anges i detta Integritetsmeddelande från vilka källor Personuppgifterna har hämtats.

Detta Integritetsmeddelande kan ändras eller uppdateras från tid till annan för att återspegla förändringar av vår behandling av Personuppgifter, eller förändringar i tillämpliga lagar. När en förändring görs kommer vi att posta den uppdaterade versionen av detta Integritetsmeddelande på Wilmington Trusts webbplats (Klicka här). Samtliga förändringar kommer att gälla från och med datumet för den senast uppdaterade versionen som anges i detta Integritetsmeddelande. Vi uppmanar dig att regelbundet kontrollera webbplatsen för att se eventuella förändringar som vi gör.

Vänligen se även följande Integritetsmeddelande  för specifik information angående:

Binding version

Wilmington Trust SP Services (Frankfurt) GmbH, acting solely in its capacity as Collateral Agent

Last Updated Date: 10 November 2020

This Privacy Notice (“Privacy Notice”) applies to Personal Data relating to an individual that Wilmington Trust SP Services (Frankfurt) GmbH, solely in its capacity as "Collateral Agent" (i.e., as holder of security over specific assets, such as auto loan or lease receivables for the benefit of noteholders), obtains from refinancing parties for the purpose of providing the collateral agent services ("Collateral Agent Services") referred to herein. The terms “Wilmington Trust”, “we”, “us” or “our” in this Privacy Notice refers to the entity identified in Section 8. The terms "Personal Data", “Processing” and “Controller” are defined in Section 9. This Privacy Notice describes the categories and uses of Personal Data as well as any data disclosures and international transfers in connection with the Collateral Agent Services. It also describes how long we retain Personal Data and which rights individuals may have subject to applicable law, including the General Data Protection Regulation (“GDPR”, (EU) 2016/679). In addition, this Privacy Notice outlines from which source Personal Data originate.

This Privacy Notice may be amended or updated from time to time to reflect changes in our Personal Data processing activities, or changes in applicable law. When a change is made, we will post the updated version of this Privacy Notice to the Wilmington Trust website (Click Here). All changes will become effective as of the Last Updated Date indicated on this Privacy Notice. We encourage you to regularly check the website to review any changes that we make.

Please also refer to the following Privacy Notices for specific information relating to the following:

Avsnitt 1: Kategorier av insamlade personuppgifter

I samband med Säkerhetsagenttjänsterna samlar vi in följande, inklusive men inte begränsat av, kategorier av Personuppgifter om dig:

Namn, adress, finansieringsavtalsnummer, fordonschassinummer och bilregistreringsnummer.

Samtliga Personuppgifter som vi behandlar, hämtas från refinansieringspartner som har en direkt relation till dig. Vi behandlar inte Personuppgifter som har överförts till oss av refinansieringspartner, såvida det inte krävs enligt villkoren för vårt åtagande som leverantör av Säkerhetsagenttjänster.

Section 1: Categories of Personal Data Obtained 

In connection with the Collateral Agent Services we obtain, including but not limited to, the following categories of Personal Data about you:

Name, address, financing contract number, vehicle chassis number and vehicle registration number.

All Personal Data that we process are obtained from refinancing parties that have a direct relationship with you. We will not process Personal Data transferred to us by refinancing parties, unless required by the terms of our appointment as provider of Collateral Agent Services.

Avsnitt 2: Källor till Personuppgifter

Som leverantör av Säkerhetsagenttjänster erhåller vi Personuppgifter uteslutande från refinansieringspartner såsom banker, originatorer av fordringar, finansieringsmellanhänder samt leverantörer av finansiella tjänster som vanligtvis är delaktiga i refinansiering av billånefordringar eller fordringar avseende leasade bilar.

Section 2: Sources of Personal Data

As a provider of Collateral Agent Services we obtain Personal Data exclusively from refinancing parties such as banks, originators of receivables, intermediary financers and financial service providers which are typically involved in the refinancing of auto loan receivables or auto lease receivables.

Avsnitt 3: Ändamålen med behandlingen och den rättsliga grunden för behandlingen

Vi behandlar enbart Personuppgifter som erhålls från refinansieringspartner för följande ändamål:

 • I samband med utnämningen av en tjänsteleverantör som ersätter en tidigare sådan och som antar ansvaret för tjänster och administration för refinansieringspartnerna i enlighet med de avtalsmässiga arrangemangen för refinansieringstransaktionerna, i den mån det är nödvändigt för att göra det möjligt för ersättaren att utföra sina avtalsmässiga åtaganden.
 • I samband med utnämningen av en I samband med utnämningen av en indrivnings- eller inkassobyrå, en juridisk rådgivare eller en rättsinstans, i den mån som du inte uppfyller dina åtaganden i enlighet med den avtalsmässiga relationen med refinansieringsparten som gav upphov till överföringen och spridningen av Personuppgifterna från refinansieringsparten till oss.

Behandlingen av dina Personuppgifter av de skäl som anges ovan är nödvändig för våra berättigade affärsintressen eller en tredje part, med undantag för om den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av den registrerades Personuppgifter.

Section 3: Purposes of the Processing and Legal Basis for the Processing

We will process Personal Data received from refinancing parties only for the following purposes:

 • In connection with the appointment of a replacement servicer assuming the servicing and administration obligations of the refinancing parties under the contractual arrangements of the refinancing transactions, to the extent necessary to enable the replacement servicer to perform its contractual obligations.
 • In connection with the appointment of an enforcement or debt collection agency, a legal adviser or a court, if any to the extent you are not performing your obligations under the contractual relationship with the refinancing party which gave rise to the transfer and disclosure of the Personal Data by the refinancing party to us.

The processing of your Personal Data for the purposes described above is necessary for our legitimate business interests or by a third party, except where our interests are overridden by your interests or fundamental rights and freedoms as data subject.

Avsnitt 4: Spridning av Personuppgifter

I enlighet med tillämplig lag kan vi lämna Personuppgifter vidare till följande kategorier av mottagare:

Koncernföretag och dotterbolag inklusive våra närstående bolag belägna I Amerikas Förenta Stater, Storbrittanien and Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Behöriga organ för brottsbekämpning, Myndigheter, domstol och rättsinstanser,  som inkluderar nationella och lokala myndigheter, juridiska enheter, brottsbekämpande myndigheter samt domstolar där vi anser att utlämnande är nödvändigt (i) i enlighet med tillämplig lag eller reglering; (ii) för att utöva, upprätta eller försvara våra juridiska rättigheter, eller (iii) för att skydda dina vitala intressen eller andra personers intressen.

Tjänsteleverantörer samt deras ersättare, vilka inkluderar tjänsteleverantörer, ersättande tjänsteleverantörer som övertar refinansieringspartens åtaganden i enlighet med det avtal som har ingåtts mellan refinansieringsparten och dig, jurister vid brottsbekämpande myndigheter eller inkassobyråer samt andra professionella rådgivare som kan vara belägna i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss eller som på annat sätt behandlar Personuppgifter för ändamål som beskrivs i detta Integritetsmeddelande. Se avsnitt 5 för mer information om överföring av Personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Tjänsteleverantörer som är föremål för avtalsmässiga åtaganden enbart för att behandla dina Personuppgifter enligt våra instruktioner, samt för att vidta åtgärder för att skydda dina Personuppgifters integritet och säkerhet.

Faktisk eller potentiell köpare (och dess ombud och rådgivare) i händelse av att vi har för avsikt att sälja eller överföra hela eller någon av våra verksamheter eller tillgångar, kan vi lämna ut dina Personuppgifter till den eller de potentiella förvärvarna (och dess ombud och rådgivare) förutsatt att vi informerar köparen om att de endast får använda dina Personuppgifter för de ändamål som anges i detta Integritetsmeddelande.

Alla andra personer med ditt samtycke till utlämnandet.

Section 4: Disclosure of Personal Data

In accordance with applicable law, we may disclose Personal Data to the following categories of recipients as identified below:

Group Companies and Affiliates which includes our related companies located in the United States, the United Kingdom and the European Economic Area (EEA).

Competent Law Enforcement Body, Governmental Agency, Court and Judicial Bodies which includes national and local government agencies, regulatory bodies, law enforcement agencies and courts where we believe disclosure is necessary (i) as a matter of applicable law or regulation; (ii) to exercise, establish or defend our legal rights, or (iii) to protect your vital interests or those of any other person.

Service Providers and replacement servicers which includes service providers, replacement servicers assuming the obligations of the refinancing party under the contract entered into between the refinancing party and you, enforcement or debt collection agencies, attorneys, and other professional advisors which may be located in countries outside of the European Economic Area (EEA) and who provide data processing services to us or who otherwise process Personal Data for purposes that are described in this Privacy Notice. Refer to Section 5 for more information on transfer of Personal Data outside of the European Economic Area. Service Providers are subject to contractual obligations to only process the Personal Data in accordance with our instruction, and to use measures to protect the confidentiality and security of your Personal Data.

Actual or potential buyer (and its agents and advisors) in the event that we wish to sell or transfer all or any of our business or assets, we may disclose your Personal Data with the potential acquirer(s) (and its agents and advisers) provided we inform the buyer it must use your Personal Data only for the purposes disclosed in this Privacy Notice.

Any other person with your consent to the disclosure.

Avsnitt 5: Överföring av Personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Som nämnts ovan i avsnitt 4, för att kunna tillhandahålla tjänster till dig och för att följa gällande lagar, kan vi behöva överföra dina Personuppgifter till ett land som ligger utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive Amerikas Förenta Stater och Storbrittanien, för bearbetning. När vi överför Personuppgifter till ett land utanför EES förlitar vi oss på standardavtalsklausuler som ingåtts med våra dotterbolag och tredje parter som ger lämpliga skyddsåtgärder. Vi kan också förlita oss på konfirmation från tredje part om att lämpliga skyddsåtgärder finns och efterföljs i enlighet med godkända ramar för dataöverföring.

Section 5: Transfers of Personal Data outside of the European Economic Area

As noted above in Section 4, in order to provide services to you and to comply with applicable laws, we may need to transfer your Personal Data to a country located outside of the European Economic Area (EEA), including the United States and the United Kingdom, for processing. When transferring Personal Data to a country outside of the EEA, we rely on standard contractual clauses entered into with our affiliates and third parties which provide for appropriate safeguards. We may also rely on representations from third parties that appropriate safeguards are in place through their compliance with approved data transfer frameworks.

Avsnitt 6: Lagring av data

I enlighet med villkoren för Säkerhetsagenttjänsterna måste vi spara dina Personuppgifter i minst tre år efter överföringen av sådana Personuppgifter till oss, men under inga omständigheter kommer Personuppgifterna att sparas längre än den tillåtna maxtiden enligt tillämpliga lagar och regler. Om vår uppgift som leverantör av Säkerhetsagenttjänster skulle avslutas före ett sådant datum kommer vi att överföra dina Personuppgifter till refinansieringsparten eller -parterna från vilka vi har fått sådana Personuppgifter.

Section 6: Data Retention

Pursuant to the terms of the Collateral Agency Services we are required to retain your Personal Data for at least three years following the transfer of such Personal Data to us, but in any event the retention of Personal Data will be for no longer than the maximum time period allowed under applicable laws and regulations. If, before such time, our appointment as provider of Collateral Agent Services is terminated, we will transfer your Personal Data to the refinancing party or parties from whom we have obtained such Personal Data.

Avsnitt 7: Dina juridiska rättigheter

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina Personuppgifter för legitima intressen. Du har rätt att utöva följande:

 • Rätten att begära tillgång till, eller att begära kopior av, dina Personuppgifter som vi behandlar.
 • Rätten att begära ändring av inkorrekta Personuppgifter som vi behandlar.
 • Rätten att radera dina Personuppgifter som vi behandlar.
 • Rätten att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter.
 • Rätten att få dina Personuppgifter överförda från en Personuppgiftsansvarig till en annan.
 • Rätten att inge klagomål till en Dataskyddsmyndighet.

Section 7: Your Legal Rights

You have the right to object to the processing of your Personal Data for legitimate interests. You have the right to exercise the following:

 • The right to request access, or request copies of, your Personal Data that we process.
 • The right to request rectification of any inaccurate Personal Data that we process.
 • The right to request erasure of your Personal Data that we process.
 • The right to restrict processing of your Personal Data.
 • The right to have your Personal Data transferred from one controller to another.
 • The right to lodge complaints with a Data Protection Authority (DPA).

Avsnitt 8: Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Detta Integritetsmeddelande tillhandahålls av den enhet som nedan anges som Personuppgiftsansvarig. Om du har några frågor eller klagomål gällande den praxis som beskrivs i detta Integritetsmeddelande, vänd dig till den nedan angivna enheten med hjälp av de angivna kontaktuppgifterna:

 

Den Personuppgiftsansvariges namn 

Wilmington Trust SP Services (Frankfurt) GmbH

 

Kontaktuppgifter till den Personuppgiftsansvarige 

Wilmington Trust SP Services (Frankfurt) GmbH 
Attention: GDPR Office
Steinweg 3–5
60313 Frankfurt am Main Tyskland

 

gdproffice@wilmingtontrust.com

Section 8: Controllers and Contact Details

This Privacy Notice is being provided by the entity listed below as a Controller. If you have any questions or concerns regarding the practices described in this notice, please reach out to the entity listed below at the contact information provided below:

 

Name of Controller

Wilmington Trust SP Services (Frankfurt) GmbH

 

Controller Contact Information

Wilmington Trust SP Services (Frankfurt) GmbH 
Attention: GDPR Office
Steinweg 3- 5
60313 Frankfurt am Main Germany

 

gdproffice@wilmingtontrust.com

Avsnitt 9: Definierade termer

Personuppgifter: All information som kan användas för att identifiera en person, direkt eller indirekt.

Behandling: Åtgärder, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, behandling eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Personuppgiftsansvarig: Den person eller enhet som, ensam eller tillsammans med andra, avgör ändamålen och metoderna för behandling av Personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde: Alla personer eller enheter som behandlar personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.

Section 9: Defined Terms

Personal Data: Any information that can be used to identify an individual, directly or indirectly.

Processing: Operations, whether or not by automated means, such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

Controller: The person or entity that, alone or jointly with others, determines the purposes and means of Processing Personal Data.

Processor: Any person or entity that Processes Personal Data on behalf of the Controller.